Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia II stopnia w IFA – opisy specjalności do rekrutacji 2023/24

Warunkiem uruchomienia każdej z wymienionych poniżej specjalności jest zgłoszenie się co najmniej 25. uczestników.

 

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA – METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO I CYFROWY NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO – studia stacjonarne i niestacjonarne 2023/24

Specjalność METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO I CYFROWY NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO oferuje kursy dedykowane studentom pragnącym pogłębić swoją wiedzę na temat wyzwań czekających w zawodzie nauczyciela. Studenci poszerzą swoją wiedzę z zakresu nowych metod i narzędzi pracy z uczniem; dowiedzą się, dlaczego uczniowie różnią się między sobą i jak dostosować nauczanie do ich potrzeb; nauczą się umiejętnie korzystać z nowych technologii i wykorzystywać je w skutecznym nauczaniu języka, w tym również na platformie edukacyjnej oraz jak pracować metodą projektów online, w działaniach eTwinningowych i telekolaboracyjnych. W ramach pracy nad projektem magisterskim nauczą się, jak być badaczem we własnej klasie i samodzielnie lub we współpracy z innymi ekspertami poszukiwać rozwiązań na nurtujące problemy. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Katedry Dydaktyki Języka Angielskiego oraz Katedry Cyfrowej Edukacji Językowej. Pracownicy obu katedr to znakomici dydaktycy, osoby o wysokim poziomie alfabetyzmu cyfrowego i pełni pasji innowatorzy.
Absolwenci specjalności metodyka nauczania języka angielskiego i cyfrowy nauczyciel języka angielskiego uczą się, jak być dobrymi nauczycielami na miarę współczesności i jej wyzwań, kończą studia wyposażeni w innowacyjne i skuteczne metody i techniki dydaktyczne oraz z poczuciem sprawczości i przynależności do społeczeństwa obywatelskiego.

Absolwenci uzyskują uprawnienia nauczycielskie i mogą pracować jako nauczyciele języka angielskiego we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowych. Mogą też znaleźć zatrudnienie w sekcjach e-learningowych różnych firm i instytucji.
Specjalność obejmuje także przewidziane planem studiów zajęcia praktyczne związane z kształceniem w zakresie języka i pisania prac dyplomowych.

Uwaga: na studiach niestacjonarnych zajęcia odbywają się w piątki od godz. 15.00 – 20.00 (zajęcia on-line), w soboty i w niedziele.

PRZEKŁADOZNAWSTWO – TECHNOLOGIE TŁUMACZENIOWE – studia stacjonarne i niestacjonarne 2023/24

Na specjalności PRZEKŁADOZNAWSTWO – TECHNOLOGIE TŁUMACZENIOWE rozwijamy umiejętności przekładowe, uczymy strategicznego podejścia do przekładu, przekazujemy niezbędną wiedzę na temat teorii i metodologii tłumaczenia oraz kształcimy wprawę w wykorzystywaniu technologii w procesie przekładu. Na zajęciach tłumaczymy teksty publicystyczne, literackie i specjalistyczne, doskonalimy znajomość gramatyki i stylistyki języka polskiego i angielskiego, poznajemy pragmatykę kulturową oraz elektroniczne narzędzia tłumaczeniowe, uczymy umiejętności postedycji i weryfikacji tekstów tłumaczeń a w nowoczesnym laboratorium językowym prowadzimy ćwiczenia z przekładu środowiskowego. Wykładowcami są praktykujący tłumacze przysięgli i specjalistyczni, terminolodzy oraz tłumacze literatury z bogatym dorobkiem przekładowym.
Absolwenci specjalności Przekładoznawstwo posiadają pogłębioną wiedzę z zakresu teorii przekładu, mają spore doświadczenie tłumaczeniowe oraz umieją korzystać z elektronicznych narzędzi tłumacza oraz są przygotowani do pracy w środowisku wielokulturowym. Praktyki zawodowe, które odbywają się między innymi w biurach tłumaczeń, u tłumaczy przysięgłych bądź w działach tłumaczeń firm, pozwoliły im zdobyć doświadczenie zawodowe i poznać warunki przyszłej pracy jako tłumacze, postedytorzy czy terminolodzy.

Absolwenci są przygotowani do rozpoczęcia działalności na własny rachunek lub mogą szukać zatrudnienia w biurach tłumaczeń, sektorze usług, kultury i mediów (wydawnictwa, redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne), w biurach podróży oraz w miejscach, gdzie wymaga się umiejętności komunikacyjnych i bardzo dobrej znajomości języka angielskiego oraz wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych. Specjalność posiada akredytację prestiżowej sieci EMT, European Master’s in Translation, prowadzonej przez Komisję Europejską.
Specjalność obejmuje także przewidziane planem studiów zajęcia praktyczne związane z kształceniem w zakresie języka i pisania prac dyplomowych.

Uwaga: na studiach niestacjonarnych zajęcia odbywają się w piątki od godz. 15.00 – 20.00 (zajęcia on-line), w soboty i w niedziele.

LITERATURA I MEDIA – studia stacjonarne 2023/24

Specjalność LITERATURA I MEDIA rozwija szeroko rozumiane kompetencje kulturowe studenta. Zajęcia znacznie poszerzają wiedzę studenta z zakresu kultury i literatury krajów angielskiego obszaru językowego, w szczególności Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie studenci zyskują umiejętność wielowymiarowej analizy tekstu językowo-kulturowego, z uwzględnieniem takich uwarunkowań jak rejestr kulturowy (np. kultura popularna), specyfika używanych mediów, relacje społeczne i tożsamości manifestujące się w reprezentacjach kulturowych, oddziaływanie na poziomie konotacji itp. Nacisk położony jest również na rozwój kompetencji społecznych, takich jak empatia, praca w zespole, rozumienie różnic kulturowych, umiejętność samodoskonalenia się.

Absolwent specjalności literatura i media rozumie specyfikę tworzenia i oddziaływania tekstów językowo-kulturowych w różnych mediach. Potrafi analizować i oceniać odbierane treści, jak również samodzielnie tworzyć własne treści, z uwzględnieniem różnorodnych kontekstów kulturowo-społecznych. Potrafi pracować w środowisku wielokulturowym. Posiada umiejętność krytycznego myślenia oraz formułowania pytań, argumentów i wniosków.

Absolwenci mogą podjąć pracę w instytucjach kultury, w mediach (prasa, radio, telewizja, media społecznościowe), a także w międzynarodowych przedsiębiorstwach na stanowiskach, które – oprócz biegłej znajomości języka angielskiego – wymagają wyżej wymienionych umiejętności. Specjalność obejmuje także przewidziane planem studiów zajęcia praktyczne związane z kształceniem w zakresie języka i pisania prac dyplomowych.