Przejdź do menu Przejdź do treści

Praktyki Pozapedagogiczne

 w Instytucie Filologii Agngielskiej:

1/.
specjalność: JĘZYKOZNAWSTWO
specjalność zawodowa  – nienauczycielska

Opiekun praktyk przekładoznawczych: dr Anna Ścibior-Gajewska, e-mail: anna.scibior-gajewska@up.krakow.pl

PROGRAM PRAKTYK POZAPEDAGOGICZNYCH od 2021 komunikacja językowa MGR

PROGRAM PRAKTYK POZAPEDAGOGICZNYCH od 2021 języki specjalistyczne LIC

Praktyki 2021 wzory dokumentów: porozumienie, ocena praktykanta,  oświadczenie RODO.

2/.

specjalność: PRZEKŁADOZNAWSTWO
specjalność zawodowa  – nienauczycielska

Opiekun praktyk przekładoznawczych: dr Małgorzata Brożyna-Reczko, e-mail: malgorzata.brozyna-reczko@up.krakow.pl

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH (POZAPEDAGOGICZNYCH) – przekładoznawczych

I          UWAGI OGÓLNE

 • Praktyka zawodowa jest rodzajem mini-stażu na stanowisku pracy zgodnym z kierunkiem i specjalnością zawodową studiów, odbywanego pod opieką zakładu pracy, w którym praktyka jest realizowana. Nabyte umiejętności powinny ułatwić absolwentowi podjęcie pracy w charakterze tłumacza, w biurze tłumaczeń, firmie lub instytucji zatrudniającej tłumaczy, lub w ramach własnej działalności.
 • Celem praktyki zawodowej (pozapedagogicznej) jest:

-poznanie przez studentów organizacji pracy w biurach tłumaczeń lub innych instytucjach i zakładach pracy zatrudniających tłumaczy,

-poznanie realiów pracy tłumacza (kontakt ze zleceniodawcą, rozumienie wymagań zleceniodawcy, dotrzymywanie terminów)

-nabycie umiejętności planowania i realizacji zadań translatorskich indywidualnie, pod nadzorem innego tłumacza, lub w zespole tłumaczy,

-nabycie umiejętności analizowania i oceniania własnej pracy.

 • Przepisy co do odbywania praktyki zawodowej pozapedagogicznej zawarte są w Regulaminie praktyk zawodowych (niepedagogicznych) Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, wprowadzonym w życie zarządzeniem nr RD-SP-7/2009 Prorektora ds. Dydaktycznych, z dnia 16.02.2009.
 • Za organizację i nadzór nad realizacją studenckich praktyk zawodowych odpowiedzialny jest kierownik praktyk z danego kierunku/specjalności.
 • Praktykant sam wybiera zakład pracy, w którym odbywa praktykę. Opiekun praktyk dostarcza studentom jedynie listę propozycji instytucji, w których mogą ubiegać się o przyjęcie na praktykę.
 • Decyzję o skierowaniu Studenta na praktykę do zaproponowanego przez niego miejsca odbywania praktyki podejmuje kierownik praktyki.
 • Kierownik praktyki podpisuje porozumienie w sprawie praktyk zawodowych (zał. 1) z wybraną instytucją.
 • Uczelnia nie pokrywa żadnych kosztów związanych z praktyką, a w szczególności: nie zwraca Studentowi żadnych kosztów z tytułu odbywania praktyki, oraz nie ponosi kosztów ubezpieczenia Studenta w czasie praktyki. Student sam ubezpiecza się od następst nieszczęśliwych wypadków na okres praktyki. Ubezpieczenie to jest dobrowolne.
 • Studentowi nie przysługują żadne roszczenia finansowe z tytułu odbywania praktyki ani w stosunku do Uczelni, ani w stosunku do Zakładu, w którym odbywa praktykę.
 • Praktykant pozostaje pod opieką zakładu pracy, w którym odbywa praktykę.
 • Po zakończeniu praktyki, w wyznaczonym terminie, Student dostarcza kierownikowi praktyk raport z odbytej praktyki (zał. 2), formularz oceny wypełniony przez pracodawcę (zał. 3) oraz zaświadczenie o odbytej praktyce (zał.4).
 • Zaliczenie praktyki udokumentowane jest przez kierownika praktyki w formie wpisu w indeksie. Brak zaliczenia praktyki jednoznaczny jest z koniecznością jej powtórzenia.

II         PROGRAM PRAKTYKI

 • Celem praktyk zawodowych jest poszerzanie wiedzy zdobytej w trakcie studiów. Praktyka zawodowa służy w szczególności nabyciu umiejętności powiązania wiedzy teoretycznej z jej praktycznym wykorzystaniem, a także ma na celu poznanie warunków panujących na rynku pracy.
 • Głównym zadaniem studentów podczas praktyki jest przygotowanie się do pracy w biurach tłumaczeń, zakładach i instytucjach zatrudniających tłumaczy, oraz do pracy  w ramach własnej działalności translatorskiej.
 • Praktykant powinien przepracować w jednej lub kilku jednostkach zatrudniających 120 godzin łącznie. Zaliczenie praktyk na specjalizacji przekładoznawstwo i języki specjalistyczne następuje w przypadku odpracowania 120 godzin (60h po semestrze V i 60h po semestrze VI)
  W przypadku praktyk pedagogicznych zaliczenie praktyk następuje:

-po IV semestrze – 30 godzin
-po V semestrze – 60 godzin
-po VI semestrze – 60 godzin

 • W pierwszych dniach odbywania praktyki student powinien zostać zaznajomiony z działalnością i organizacją firmy i mieć możliwość obserwowania pracy tłumaczy oraz poznania zakresu ich obowiązków i metod pracy, sposobu dokumentacji pracy, itp. W kolejnych dniach powinien samodzielnie wykonywać zlecone mu prace i zadania, zgodne z charakterem praktyki, t.j.

–        tłumaczenie pisemne z języka angielskiego na język polski
–        tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język angielski
–        współpraca z innym tłumaczem lub zespołem tłumaczy
–        wykonywanie korekty tłumaczeń w języku angielskim
–        wykonywanie korekty tłumaczeń w języku polskim
–        tłumaczenie ustne z jezyka angielskiego na polski lub z języka polskiego na angielski, jeżeli profil działalności Zakładu, w którym odbywa się praktyka, uwzględnia takie zadania

III       DOKUMENTACJA PRAKTYKI

Po zakończeniu praktyki, w wyznaczonym przez kierownika praktyk terminie student ma obowiązek przedstawić sprawozdanie dokumentujące przebieg praktyki (zał.2), oraz formularz oceny praktykanta, wypełniony przez pracodawcę (zał. 3), które zatwierdza pracownik naukowo-dydaktyczny, wyznaczony przez kierownika jednostki/Katedry Przekładoznawstwa. Do sprawozdania musi zostać dołączone zaświadczenie o odbyciu praktyki (zał. 4), z wypisaną liczbą godzin i określeniem prac wykonanych na rzecz instytucji prowadzącej praktykę, oraz z krótką opinią zatrudniającego oraz pieczątką i podpisem. Na podstawie tych dokumentów kierownik praktyk dokonuje zaliczenia praktyki.

Wszystkie pozostałe kwestie w sprawie organizacji praktyk zawodowych pozapedagogicznych wyjaśnia Regulamin Praktyk wprowadzony zarządzeniem Prorektora ds. Dydaktycznych, nr RD-SP-7/2009, z dnia 16.02.2009.

Załączniki (raport, ocena i zaświadczenie)

Wzór porozumienia

Zarządzenie R023

Oświadczenie studenta (RODO)

Lista biur tłumaczeń

Wzór podania