Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia I stopnia w IFA – opisy specjalności do rekrutacji 2023/24

Specjalność: Przekładoznawstwo  (studia stacjonarne i niestacjonare)

Specjalność PRZEKŁADOZNAWSTWO rozwija umiejętności tłumaczeniowe w praktyce, uczy strategicznego podejścia do przekładu oraz niezbędnej teorii i metodyki tłumaczenia. Zajęcia obejmują przekład tekstów publicystycznych, literackich i specjalistycznych, gramatykę i stylistykę języka polskiego oraz pragmatykę kulturową. W nowoczesnym laboratorium językowym prowadzone są ćwiczenia z przekładu ustnego. Na 3. roku studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w biurach tłumaczeń, u indywidualnych tłumaczy przysięgłych bądź w działach tłumaczeń korporacji. W gronie wykładowców Katedry Dydaktyki Przekładu są tłumacze przysięgli, specjalistyczni, terminolodzy oraz tłumacze literatury z bogatym dorobkiem przekładowym.
Absolwenci specjalności przekładoznawczej posiadają podstawową wiedzę z zakresu teorii i praktyki tłumaczenia oraz umieją pracować w środowisku wielokulturowym. Mogą liczyć na zatrudnienie w biurach tłumaczeń, w sektorze usług, kultury i mediów, w biurach podróży oraz w instytucjach i firmach na stanowiskach wymagających bardzo dobrej znajomości języka angielskiego oraz wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych. Absolwenci mogą kontynuować studia w IFA UP na studiach magisterskich na kierunku przekładoznawstwo – technologie tłumaczeniowe. Program ten posiada akredytację prestiżowej sieci EMT, European Master’s in Translation, prowadzonej przez Komisję Europejską.
Specjalność obejmuje także przewidziane planem studiów zajęcia ogólnoakademickie związane z kształceniem w zakresie języka i językoznawstwa angielskiego, jak też historii, literatury i kultury krajów anglosaskich.

Uwaga: na studiach niestacjonarnych zajęcia odbywają się w piątki od godz. 15.00 – 20.00 (zajęcia on-line), w soboty i w niedziele.

 

Specjalność: Komunikacja językowa – języki specjalistyczne  (studia stacjonarne i niestacjonare)

Specjalność KOMUNIKACJA JĘZYKOWA – JĘZYKI SPECJALISTYCZNE na studiach I stopnia przygotowuje w sposób teoretyczny i praktyczny wysoko wyspecjalizowanych profesjonalistów, biegłych w zakresie języków specjalistycznych (biznes, turystyka, media) oraz odmian i rejestrów języka (angielskiego i polskiego), rozumiejących pozajęzykowe znaczenie komunikacji interpersonalnej, wyrażanej środkami werbalnymi (język) i pozawerbalnymi (mowa ciała, głos, akcent). Wykładowcy Katedry Językoznawstwa Angielskiego to pasjonaci języka i nauki o języku, z dorobkiem naukowym i doświadczeniem dydaktycznym.
Absolwenci specjalności Komunikacja językowa potrafią wyszukiwać, analizować i kreatywnie wykorzystać na potrzeby konkretnych zadań użytkowych potrzebne informacje, wykorzystując wielorakie źródła informacji, w tym narzędzia Web 2.0 (np. bazy danych, repozytoria), redagować teksty pisane i wypowiedzi ustne w języku angielskim z wykorzystaniem strategii perswazyjnych, właściwego słownictwa specjalistycznego oraz innowacyjnych środków przekazu. Studenci są przygotowani praktycznie do rozwiązywania zadań wynikających z pracy z językiem specjalistycznym. Absolwenci znajdą pracę w różnych instytucjach, gdzie wymagana jest wysoka kompetencja językowa oraz umiejętności miękkie: krytyczne myślenie, komunikatywność, praca zespołowa w środowisku wielojęzycznym i wielokulturowym.
Specjalność obejmuje także przewidziane planem studiów zajęcia ogólnoakademickie związane z kształceniem w zakresie języka i językoznawstwa angielskiego, jak też historii, literatury i kultury krajów anglosaskich.

Uwaga: na studiach niestacjonarnych zajęcia odbywają się w piątki od godz. 15.00 – 20.00 (zajęcia on-line), w soboty i w niedziele.

Więcej informacji o specjalizacji tutaj.

Więcej informacji o kursach specjalizacyjnych tutaj