Przejdź do menu Przejdź do treści

O Instytucie

Historia Filologii Angielskiej 

W 2021 roku Filologia Angielska obchodziła swoje 30 – lecie działalności i pięknie wpisała się w okrągłą 75 rocznicę powstania Uniwersytetu Pedagogicznego. 

  1. Struktura organizacyjna i władze Instytutu

Historię Filologii Angielskiej rozpoczyna decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 31.01.1991 roku w sprawie przejęcia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych działającego w Trzebini-Młoszowej przez WSP w Krakowie. Pierwsi słuchacze NKJO zostali przyjęci 1.10.1990 r, w Młoszowej, gdzie uczęszczali na zajęcia cały zimowy semestr, ale swoje pierwsze egzaminy w sesji letniej roku akademickiego 1990/91 zdawali już w budynku głównym WSP przy ul. Podchorążych 2. 

25 lutego 1991 roku Rektor doc. dr hab. Zenona Uryga zarządzeniem nr R-4/91 tworzy w Uczelni na Wydziale Humanistycznym Nauczycielskie Studium Języka Angielskiego. Decyzją tą wyprzedza Ministerstwo Edukacji Narodowej, które dopiero 31 maja 1991 wydało Zarządzenie nr 9 w sprawie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Zarządzenie określało szczegółowe zasady powoływania i funkcjonowania kolegiów. 

Kolegia były odpowiedzią na polityczne i ekonomiczne przemiany w Polsce po 1989 roku. Prowadziły studia w trybie trzyletnim i miały za zadanie teoretyczne i praktyczne przygotowanie oraz doskonalenie nauczycieli języków zachodnich, szczególnie języka angielskiego. Do tej pory w szkołach obowiązkowym językiem obcym był rosyjski, w 1990 roku reforma nauczania języków obcych wprowadziła możliwość wyboru uczenia dowolnego języka. Kolegia były sposobem na szybkie wykształcenie wykwalifikowanej kadry nauczycieli języków zachodnich. 

Instytut Neofilologii został powołany do życia zarządzeniem Rektora doc. Dr hab. Zenona Urygi nr R-14/91 z dnia 18.09.1991 roku. W skład Instytutu wchodziły: Katedra Językoznawstwa, Katedra Literatur Zachodnioeuropejskich, Katedra Historii Cywilizacji Zachodnioeuropejskich, Nauczycielskie Kolegium Języka Francuskiego oraz Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego. 

Twórcą i kierownikiem Kolegium jest (pełniący tą funkcję nieprzerwanie) prof. UP dr hab. Mariusz Misztal, pierwszymi wykładowcami, którzy przez długie lata kształcili studentów byli: prof. UP dr hab. Maria Piotrowska, mgr Mieczysław Lechowski oraz mgr Jacek Bentke (pracuje do dzisiaj). 

Od samego początku Kolegium było autonomiczne i posiadało swego kierownika, a 14.01.1992 roku został zatwierdzony przez Rektora status, według którego wszyscy pracownicy podlegają bezpośrednio kierownikowi Kolegium, a pracownicy naukowo-dydaktyczni w sprawach rozwoju naukowego podlegają odpowiedniej Katedrze Instytutu Neofilologii. W ciągu następnych lat następuje szybki rozwój Kolegium, przybywa pracowników naukowo-dydaktycznych, pierwsi pracownicy zdobywają tytuły naukowe, co roku zwiększa się liczba studentów. 

W 2002 r. Kolegium liczy 3 samodzielnych pracowników (prof. Piotr Ruszkiewicz, prof. UP dr hab. Adam Pasicki, dr hab. Mariusz Misztal),  4 doktorów i 14 magistrów, rozpoczynają się przygotowania do otworzenia studiów magisterskich. W 2003 roku następuje reorganizacja Instytutu i Zarządzeniem Rektora (nr R-14/2003) z dnia 13.05.2003 r. łączy się Instytut Neofilologii i Instytut Filologii Rosyjskiej. 

Od października 2003 funkcjonuje nowy Instytutu Neofilologii, oraz nowa specjalność na kierunku filologia: filologia angielska. Dyrektorem Instytutu zostaje dr hab. Teresa Żeberek, natomiast funkcję wicedyrektora do spraw Filologii Angielskiej, objął dr hab. Mariusz Misztal prof. UP. Na kadencję 1.09.2016 – 30.08.2020 Dyrektorem Instytutu Neofilologii zostaje prof. UP dr hab. Mariusz Misztal, a Zastępcą Dyrektora ds. Filologii Angielskiej prof. UP dr hab. Andrzej Kuropatnicki. Z dniem 1 czerwca 2020 roku Zarządzeniem Rektora nr R/Z. 0201/34/2020 ze struktury Instytutu Neofilologii wyodrębnia się Instytut Filologii Angielskiej. 

Nowy Instytut rozpoczyna funkcjonowanie 1 września 2020 roku z Dyrektorem prof. UP dr hab. Mariuszem Misztalem na czele oraz Zastępcą Dyrektora prof. UP dr hab. Alicją Witalisz. 

  1. Studia

W latach 1991-1995 Kolegium prowadziło 6-cio semestralne studia wyższe zawodowe z tytułem licencjata w trybie dziennym. Od 1993 uruchomione zostały 3 semestralne studia wieczorowe przeznaczone dla nauczycieli języka angielskiego czynnych zawodowo. Przyszli studenci zdawali egzamin wstępny z języka angielskiego (w maju 1993 roku), który składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej i obejmował zakres materiału na poziomie egzaminu Cambridge Advanced English. Egzamin wstępny dla kandydatów do Kolegium w tej formie, lecz na poziomie First Cambridge English, obowiązywał do roku 2002. Od roku 2003 absolwenci tak zwanej „nowej matury” są przyjmowani na podstawie rankingu wyników egzaminu maturalnego z języka angielskiego – poziom rozszerzony pisemny, a kandydaci z tak zwaną „starą maturą” zdają test z języka angielskiego sprawdzający zakres materiału obowiązujący na rozszerzonym poziomie nowej matury. 

Od 1994 ruszają trzyletnie studia zaoczne (zajęcia odbywają się w piątki po południu i soboty) z rozliczeniem rocznym i trwają do roku akademickiego 2019/20, kiedy to odbywa się ostatni nabór kandydatów na studia zaoczne pierwszego stopnia. Wyjątek stanowią lata 2009 – 2013, kiedy to studia trzyletnie przybrały tryb wieczorowy (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku po południu). 

W roku akademickim 1996/97 zostaje uruchomiony program studiów dziennych o nazwie Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego – Studia Europejskie, które w swoim programie mają przedmioty: Elementy historii literatur europejskich, Historia idei europejskiej, Procesy gospodarcze, społeczne i polityczne w Europie. 

W lutym 2003 r na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Sportu (Granty MENiS nr 4/JO/2002, 5/JO/2002, 6/JO/2002 z dnia 19.12.2002) zostają uruchomione bezpłatne doskonalące studia podyplomowe w zakresie języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego dla nauczycieli legitymujących się dyplomem licencjackim lub magisterskim studiów filologicznych w zakresie wymienionych języków. Studia trwają trzy semestry i cieszą się ogromną popularnością, ukończyło je po 70 osób z każdego języka. 

W październiku 2003 roku Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego zostaje przekształcone w specjalność Filologia Angielska i równocześnie zostają uruchomione studia magisterskie uzupełniające (SUM) dzienne 2 letnie i zaoczne 2,5 letnie. Studenci mają do wyboru moduły o specjalizacji nauczycielskiej: językoznawstwo, metodyka, przekładoznawstwo, kulturoznawstwo i literaturoznawstwo. 

Od roku akademickiego 2004/05 rusza plan studiów licencjackich dziennych filologia angielska z drugim przedmiotem dodatkowym. Specjalność dodatkowa na studiach stacjonarnych to: język hiszpański, język niemiecki, język francuski. Projekt, zaaprobowany przez MENiS (umowa nr DN-2-JG-710-90/04), miał za zadanie przygotowanie absolwentów do pełnienia i łączenia kilku funkcji nauczycielskich i wychowawczych: nauczyciela dwóch języków obcych i wychowawcy. W następnym roku oferta została rozszerzona o specjalność dodatkową: język rosyjski, pedagogika wczesnoszkolna, na studiach stacjonarnych, oraz filozofia na studiach niestacjonarnych. 

Dostosowując się do wymogów zmieniającego się rynku pracy absolwentów w 2010 roku Filologia Angielska wprowadza do oferty studia pierwszego stopnia nienauczycielskie o specjalizacji przekładoznawstwo, a trzy lata później studia stacjonarne drugiego stopnia początkowo o specjalności przekładoznawstwo, a od 2014 r dodatkowo o specjalności: nowe technologie w przekładoznawstwie. Specjalność nienauczycielska cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem studentów, podobnie jak nowatorski program studiów magisterskich cyfrowy nauczyciel języka angielskiego, wdrożony w 2014 roku. 

Wychodząc naprzeciw nowym przepisom MEN od października 2015 ruszyły studia podyplomowe: Język angielski w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym. Są to studia 3-semestralne kwalifikacyjne dające uprawnienia do nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnymi i wczesnoszkolnym absolwentom kierunków pedagogicznych mających już uprawnienia do pracy z dziećmi na tych etapach edukacji. Na studia zgłosiło się ponad 80 słuchaczy. 

Dużym zainteresowaniem cieszą się utworzone w 2018 roku studia podyplomowe: Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Studia skierowane są nie tylko do nauczycieli, ale również lektorów i korepetytorów języka angielskiego, którzy chcą nabyć praktyczne umiejętności tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz wprowadzania dostosowań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (ADHD, dysleksja, autyzm, zaburzenia emocjonalne).

Pierwsi absolwenci studiów dziennych NKJA to 11 osób w 1993 r., 16 w 1994 r., 27 w 1995, 40 osób w 1996 r. Pierwsi absolwenci studiów zaocznych to 13 osób w 1995, tyle samo w 1997 r., 17 osób w 1998r. 

W 2016 roku na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia studiuje 254 studentów, a na drugiego stopnia 205 razem 458 studentów, z czego połowa to studenci specjalności przekładoznawczej. Studia niestacjonarne liczą 115 studentów pierwszego oraz 130 drugiego stopnia. 

Filologia Angielska sprawowała opiekę naukową nad Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zakopanem (2010-2015; opiekun naukowy prof. UP dr hab. Mariusz Misztal) oraz Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej ( 2007-2010; opiekun naukowy prof. UP dr hab. Maria Piotrowska), które zostało przekształcone w Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Suchej Beskidzkiej (2010-2012; pełnomocnik dr Anita Buczek-Zawiła). 

  1. Rozwój kadry naukowej i dydaktycznej

Na początku swego istnienia (w styczniu 1991 roku) Kolegium liczyło zaledwie dziesięciu pracowników zatrudnionych na pół etatu. Byli to absolwenci anglistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego: dr Mariusz Misztal, mgr Maria Piotrowska, mgr Jacek Bentke, mgr Mieczysław Lehowski oraz Native SpakersCathy Allian BA, Hamed Lamin Mansaray MA, Gregory Piatt BA, Keith Roznowski BA, bibliotekarka Renata Krzysiek i sekretarka Magdalena Praschill. Od października 1991 roku zatrudniono na etaty asystenckie: mgr Jolantę Palowską, mgr Piotra Okasa, mgr Ewę Panecką, mgr Jana Rybickiego. W tym samym roku rozpoczęli pracę w Kolegium wolontariusze Korpusu Pokoju Donald Williams MA i Daphne McNight MA. W roku 1992 zostali zatrudnieni: mgr Katarzyna Kwaśniewicz, mgr Agnieszka Piasecka, Peter Leese PhD, Hugh Watt BA, Michael Katula MA, oraz prof. nadzw. dr hab. Adam Pasicki – językoznawca specjalizujący się w historii języka angielskiego, co znacznie podwyższyło jakość nauczania i rangę Kolegium w strukturze Instytutu Neofilologii. W 1995 r. do kadry dołączyli: dr Zbigniew Kański, mgr Robert Syposz (stypendysta SOROS Foundation Wielka Brytania), mgr Mariusz Szerocki, Richard Ferdig MA, Brendan Martin MA, Stephen Cave BA, a sekretariat objęła Dorota Marszałek. Kolegium liczyło 19 nauczycieli (1 profesor, 2 adiunktów, 10 asystentów, 4 wykładowców i 2 lektorów). 

Dla studentów uczących się języka obcego, jak również dla pracowników Instytutu, bardzo ważny był kontakt z „żywym językiem”, co zapewniali służąc swoją wiedzą i umiejętnościami zatrudniani w Kolegium native speakers. W ciągu 30 lat istnienia było zatrudnionych 32 pracowników native speakers. 

W 1997 r. pierwszy pracownik Kolegium, Krzysztof Kowalczyk-Twarowski uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. W roku przemianowania WSP w Akademię Pedagogiczną rozprawę doktorską obroniła mgr Maria Piotrowska (XI 1999 r.). 

Bardzo duże zainteresowanie abiturientów językiem angielskim spowodowało dalszy szybki wzrost kadry asystenckiej, zostali zatrudnieni młodzi absolwenci UJ: mgr Joanna Rokita (1997 r.), mgr Lesław Kawalec (1998 r.), mgr Ewa Kucelman (1999 r.), mgr Piotr Mizia, mgr Anna Ścibior-Gajewska, (2000 r.). 

W następnych latach zaszły kolejne zmiany w ilościowym i jakościowym rozwoju kadry pracowniczej, stopień doktora nauk humanistycznych uzyskali asystenci: Ewa Panecka, Jan Rybicki (2001 r.), Joanna Podhorodecka (2004 r.), Monika Mazurek (2002 r), Wojciech Majka (2005 r.), Joanna Rokita-Jaśkow (2005 r.), Artur Piskorz (2007), oraz dwie doktorantki prof. nzw. dr hab. Adama Pasickiego: Anna Ścibior-Gajewska (2009 r.) i Ewa Kucelman (2010 r.). 

W 2002 roku do pracowników Kolegium dołączył prof. dr hab. Piotr Ruszkiewicz językoznawca specjalizujący się w fonologii i morfologii, który przybył do AP z Uniwersytetu Gdańskiego. W 2003 r. stopień doktora habilitowanego uzyskał Mariusz Misztal, i rozpoczęły się prace nad przygotowaniem planów studiów magisterskich 

W 2005 r zostali zatrudnieni pierwsi absolwenci Filologii Angielskiej: mgr Julia Wilczyńska, mgr Artur Piskorz, dwa lata później dr Aleksandra Budrewicz, a w 2011 roku mgr Paweł Hamera. 

W piętnastą rocznicę istnienia Filologii Angielskiej stan zatrudnienia przedstawia się następująco: 1 profesor zwyczajny, 2 profesorów nadzwyczajnych, 23 adiunktów, 3 asystentów, 3 wykładowców i 6 lektorów razem 38 pracowników. 

Ważnym wydarzeniem dla Uczelni w 2008 roku była zmiana jej nazwy z Akademii na Uniwersytet Pedagogiczny, a dla Anglistyki habilitacja dr Marii Piotrowskiej, która jako pracownik samodzielny rozpoczęła pracę nad autorskim programem studiów o specjalności przekładoznawczej. 

Rok 2013 był niezwykle owocny dla Anglistyki, stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał, pierwszy doktorant prof. UP dr hab. Mariusz Misztala, dr Andrzej Kuropatnicki. Rozprawy doktorskie obronili absolwenci Filologii Angielskiej: Paweł Hamera (którego promotorem był prof. UP dr hab. Mariusz Misztal) oraz Julia Wilczyńska. Do kadry dołączyła dr hab. Anna Turula, specjalistka od zastosowania nowoczesnych metod i technik w dydaktyce nauczania języka angielskiego (nauczanie zdalne, hybrydowe). 

Intensywny rozwój naukowy młodej kadry przyniósł w 2014 roku rezultaty w postaci uzyskania stopnia doktora habilitowanego przez trzech adiunktów: dr Joannę Dybiec-Gajer, dr Joannę Rokitę-Jaśkow, i dr Tomasza Sikorę, w 2016 roku pracownikami samodzielnymi zostały: dr Aleksandra Budrewicz i dr Alicja Witalisz. 

W 2016 roku Filologia Angielska zatrudnia 52 pracowników: 1 profesora zwyczajnego 9 profesorów nadzwyczajnych, 25 doktorów, 14 magistrów oraz 2 pracowników biblioteki (sekcja angielska) w tym jeden kustosz dyplomowany oraz jeden pracownik administracji (sekretariat). 

W następnych latach stopień doktora habilitowanego uzyskali: dr Przemysław Michalski (2017), dr Artur Piskorz (2017), dr Monika Mazurek (2018), dr Agnieszka Gicla (2018), a stopień doktora nauk humanistycznych uzyskały: mgr Natalia Giza (2017), mgr Werona Król-Gierat (2017), mgr Katarzyna Nosidlak (2018), mgr Agata Wolanin (2019). 

W 2020 roku Instytut Filologii Angielskiej liczy 52 nauczycieli akademickich kształcących studentów oraz uczestniczących w kształceniu doktorantów, a przede wszystkim prowadzących działalność naukową w następujących Katedrach: Językoznawstwa Angielskiego, Literatur Anglojęzycznych, Historii i Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego, Dydaktyki Przekładu, Dydaktyki Języka Angielskiego, Cyfrowej Edukacji Językowej. 

  1. Kierunki badań naukowych i prac rozwojowych

Pracownicy Filologii Angielskiej prowadzą badania naukowe w zakresie: językoznawstwa, literaturoznawstwa, przekładoznawstwa, kulturoznawstwa i dydaktyki języka angielskiego. 

Projekt badawczy realizowany w Katedrze Językoznawstwa Angielskiego składa się z wielu wątków obejmujących trzy języki: angielski, walijski i polski. W szczególności badania dotyczą angielsko-polskich związków językowych, składni opisowej i historycznej języka angielskiego, fonologii języków: angielskiego, walijskiego i polskiego z osobna oraz w ujęciu kontrastywnym, morfologii języka angielskiego i polskiego, językoznawstwa kognitywnego ze szczególnym uwzględnieniem aksjologii i metafory, translatoryki oraz przyswajania języka obcego. Powyższe tematy znajdują odzwierciedlenie zarówno w pracy dydaktycznej pracowników, jak i w ich publikacjach. 

Zainteresowania badawcze Katedry Literatur Anglojęzycznych są szerokie i obejmują poezję, prozę i dramat (a także aspekty kulturowe) angielskiego obszaru językowego, w szczególności Wielkiej Brytanii, USA i Kanady. Jednym z najistotniejszych kierunków badań jest szeroko rozumiana komparatystyka. W tym obszarze mieszczą się badania z zakresu recepcji literackiej i kulturowej pisarzy brytyjskich w Polsce, badania transatlantyckie, studia porównawcze literatury i kultury Kanady i USA, czy też związki współczesnej poezji amerykańskiej i brytyjskiej. Obok badań interkulturowych, zespół katedry zajmuje się porównawczo badaniem związków literatury z innymi formami ekspresji artystycznej, a zwłaszcza ze sztukami plastycznymi i filmem. Za kontynuację zainteresowań komparatystycznych można uznać również projekty z zakresu przekładu literackiego. Kolejny ważny kierunek badawczy katedry to szeroko pojętą intertekstualność. W tym nurcie znajdzie się m. in. badanie zapożyczeń z kanonicznych utworów (np. Williama Shakespeare’a) w różnych gatunkach anglojęzycznej literatury współczesnej. W kręgu zainteresowań pracowników katedry leżą również związki literatury z religią, w szczególności angielska poezja religijna XIX i XX wieku, filozofia religii oraz przedstawienia katolika jako „Innego” w literaturze wiktoriańskiej. Refleksja nad szeroko rozumianą „innością” stanowi bardzo ważny kierunek badań katedry. W tym obszarze znajdują się badania z zakresu teorii queer, studiów gender i studiów postkolonialnych. Badane są również relacje między literaturą lub innymi formami ekspresji kulturowej a realiami życia społecznego w świetle bardziej klasycznych oraz najnowszych nurtów współczesnej humanistyki. 

Katedrę Dydaktyki Przekładu tworzą naukowcy specjalizujący się w różnych dziedzinach językoznawstwa, tłumacze przysięgli oraz techniczni z wieloletnim stażem pracy, redaktorzy i korektorzy tekstów. Prowadzą badania w następujących dziedzinach: pragmatyka międzykulturowa, tłumaczenie tekstów pragmatycznych, tłumaczenia specjalistyczne, edukacja tłumaczy, przekładoznawstwo, psycholingwistyka, ocena tłumaczenia, tłumaczenie środowiskowe. Katedra współpracuje ze światem nauki i biznesu: IBM, CapgeminiTransAtlantic Communications. 

Główne tematy badawcze realizowane w Katedrze Historii i Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego dotyczą: Anglii i Szkocji za panowania Tudorów, okresu wiktoriańskiego, okresu „Wielkiego Głodu” w Irlandii, mniejszości religijnych w Wielkiej Brytanii w okresie I i II wojny światowej, filmu anglojęzycznego. 

Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego posiada ogromny potencjał ludzki, który wykorzystuje w następujących badaniach: nauczanie i przyswajanie języków obcych przez dzieci oraz dwujęzyczność, ocenianie kompetencji uczniów, kształcenie sprawności pisania w języku obcym, kompetencja interkulturowa; pragmatyka, rozwój zawodowy nauczyciela; wypalenie zawodowe, ukryte i jawne ( implicite vs. explicit) procesy w przyswajaniu języka obcego. 

Najmłodszą katedrą jest Katedra Cyfrowej Edukacji Językowej, która zajmuje się różnymi zastosowaniami szeroko rozumianego komputera w nauce i nauczaniu języków obcych. Wiele projektów w zakresie nauczania zdalnego, wykorzystania nowych technologii w nauczaniu języków obcych jest realizowanych we współpracy ze studentami. 

Doskonałym warsztatem pracy naukowej dla pracowników i studentów jest biblioteka Sekcji Angielskiej Instytutu Neofilologii, która została utworzona w 1991 roku i rozwijała się i rosła w zasoby biblioteczne wraz z rozwojem Kolegium. Księgozbiór jest specjalistyczny, profil gromadzenia zbiorów jest ściśle związany z kierunkiem studiów i problematyką badań naukowych prowadzonych przez pracowników Filologii Angielskiej. Obecnie biblioteka posiada 17 000 voluminów i 992 egzemplarze zbiorów specjalnych (materiały audiowizualne). Historia działalności biblioteki, księgozbioru, pracowników, oraz użytkowników została opublikowana przez Renatę Ciesielską-Kruczek w artykule: Biblioteka Sekcji Angielskiej Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego 1990-2010 w monografii: Służą i chronią. 65 lat Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 

  1. Współpraca z zagranicą. Udział w życiu środowiska.

W latach 1994 – 2000 NKJA uczestniczyło w programie TEMPUS (Joint European Project 07309 i 11089), finansowanym przez Radę Europy. Dr Mariusz Misztal był współautorem tych projektów i nadzorował ich przebieg z ramienia polskich partnerów. W programie brali udział przedstawiciele uniwersytetów z Nottingham, Exeter, Paryża XII, University of Crete i Padagogische Hochschule we Fryburgu Bryzgowickim. Celem programów było opracowanie programów studiów, wyposażenie pracowni komputerowej, zakup programów komputerowych i księgozbioru obcojęzycznego, a przede wszystkim zapewnienie staży dla pracowników i studentów. W pierwszym roku trwania programu do uczelni partnerskich wyjechało 10 pracowników na 2 tygodniowy staż, oraz 15 studentów na cały semestr nauki. Dzięki tym programom możliwe było nawiązanie kontaktów z uniwersytetami zagranicznymi, które przerodziły się we współpracę w ramach programu najpierw Socrates-Erasmus, potem Erasmus LLP, a obecnie Erasmus +. 

W ramach umów podpisanych z ponad 90 uniwersytetami pod auspicjami programu Uczenie się przez całe życie (Erasmus +) Filologia Angielska gości licznych wykładowców (wizyty 1 tygodniowe), a jej pracownicy wykładają na uniwersytetach UE. Pozwala to na wymianę doświadczeń w stosowaniu nowych metod i materiałów w nauczaniu. Szerokie kontakty zagraniczne stwarzają możliwość studiowania zagranicą (1 lub 2 semestry) każdemu chętnemu studentowi anglistyki. 

Kolejnym projektem, realizowanym przez Filologię Angielską pod kierownictwem dr hab. Mariusza Misztala był EdGate (Educational Gate) w ramach programu Unii Europejskiej INTERREG IIIC. Celem projektu (2004 – 2007) było opracowanie założeń programu nauczania wspólnego dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Do projektu zaproszono przedstawicieli uniwersytetów i ministerstw edukacji z takich krajów jak Austria, Niemcy, Wielka Brytania, Słowenia, Chorwacja oraz Ukraina. W ramach projektu odbyły się w Krakowie dwie międzynarodowe konferencje (2006, 2007). 

Filologia Angielska na podstawie umowy bilateralnej współpracowała z Filologią Angielską Uniwersytetu Castilla-La Mancha w Cuence, w Hiszpanii. Owocem tej współpracy były wspólnie organizowane międzynarodowe cykliczne ( co dwa lata) konferencje naukowe. 1st International May Conference on English odbyła się w maju 2006 roku, a szósta w 2015. Każdorazowo w konferencjach bierze udział ponad sześćdziesiąt osób z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. 

W 2011 r. podpisano umowę bilateralną pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym oraz Academic Beir Berl College w Izraelu , która umożliwiała wymianę wykładowców, zarówno na okresy krótkie (2 tygodnie) jak i dłuższe (cały semestr). Od 2016 roku pracownicy i studenci mogą wyjeżdżać do Izraela w ramach programu Erasmus+. 

The European Graduate Placement Scheme w skrócie EGPS (Europejski Program Zawodowych Praktyk Studenckich) jest najmłodszym (od października 2012 r.) międzynarodowym projektem, którego kierownikiem jest prof. UP dr hab. Maria Piotrowska. Priorytetem programu jest promowanie współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi i firmami prywatnymi, przy jednoczesnym wspieraniu mobilności, ale głównym celem jest stworzenie systemu staży i praktyk studenckich, które będą stanowiły integralną część studiów przekładoznawczych. W programie oprócz UP biorą udział instytucje partnerskie: Skills CFA, Wielka Brytania (instytucja konsultingowa promująca zdobywanie umiejętności i kwalifikacji w miejscu pracy), Uniwersytet Salford, Wielka Brytania, Uniwersytet Autónoma w Barcelonie, Hiszpania, Uniwersytet Johanna Gutenberga w Moguncji, Niemcy. 

Od 2011 r. wydawane jest również czasopismo „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica”, którego redaktorami są: prof. dr hab. Piotr Ruszkiewicz, prof. UP dr hab. Maria Piotrowska, prof. UP dr hab. Mariusz Misztal, prof. dr hab. Bogdan Szymanek (KUL), prof. dr hab.Leszek Berezowski (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Wolfgang Loerscher (Uniwersytet w Lipsku, Niemcy), prof. dr Arsenio Moya Guijarro (Uniwersytet Castilla-La Mancha, Hiszpania). Czasopismo publikuje artykuły naukowe z zakresu językoznawstwa, glottodydaktyki i literaturoznawstwa, autorstwa zarówno polskich, jak i zagranicznych anglistów. 

Angliści są redaktorami i recenzentami zarówno polskich jak i międzynarodowych czasopism: The Journal of Teaching English with Technology (TEwT) oraz Między Oryginałem a Przekładem wydawanych w Polsce, English Language Teaching (ELT) wydawanego w Kanadzie, Journal of Education (JE) wydawanego w Gruzji, Journal of Translation Studia wydawanego w Turcji, Interpreter and Translator Trainer (EST) 

wydawanego przez Routledge oraz członkami komitetu redakcyjnego serii Wydawnictwa Petera Langa pod tytułem Studies in Language, Culture and Society, oraz redaktorami publikacji przekładowych Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej TERTIUM. 

Pracownicy Filologii Angielskiej są członkami wielu stowarzyszeń naukowych polskich i zagranicznych: Polskie Towarzystwo Neofilologiczne (PTN), Polskie Towarzystwo Językoznawcze, Towarzystwo Przyjaciół Języka Polskiego, Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego, Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej (PTLS), Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacj TERTIUM, Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (CTER), European Society for Translation Studies (EST), International Association of Translation and Interpreting Studies (IATIS), International Association of Multilingualism (IAM), Societas Linguistica Europaea, Global Anglicisms Database Network (GLAD) , EuroCALL. 

Pracownicy Filologii Angielskiej są rzeczoznawcami podręczników szkolnych i programów nauczania języka angielskiego przy MEN, konsultantami ds. egzaminów maturalnych i egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, oraz członkami komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego dla Przewodników Turystycznych i Pilotów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

W 2014 roku został podpisany list intencyjny między UP a Motorollą Solutions System Polska sp. z o.o. w celu wymiany doświadczeń oraz wiedzy merytoryczno-dydaktycznej. Koordynatorem z ramienia UP jest dr hab. Anna Turula. 

W roku 2007 powstało pierwsze Koło Naukowe studentów Filologii Angielskiej – The Ben Jonson Dramatic Society. Głównym motywem działalności Koła było przygotowanie i przedstawianie sztuk teatralnych w języku angielskim, opartych na klasyce literatury anglojęzycznej. Opiekunem koła była dr Monika Mazurek. Koło zrealizowało przedstawienia: The Mask of Queens (Ben Jonson), A Midsummer NIght’s Dream (W.Shakespeare), The Sad Shepherdess (Ben Jonson), Chitra (Rabindranath Tagore), The Land of Heart’s Desire (W.B.Yates), Lover’s Vows / Mansfield Park (Elizabeth Inchbald / Jane Austen), sceny z różnych powieści Jane Austen. Koło zakończyło działalność w roku 2012. 

W 2014 powstało kolejne koło naukowe: The Sweet Street Fleet, którego działalność miało na celu propagowanie kultury krajów anglojęzycznych i integrację społeczności Filologii Angielskiej. Opiekunem koła została dr Anna Ścibior-Gajewska i pełni tą funkcję do dziś, z tym, że koło zmieniło swoją nazwę na TAEM. 

W roku 2015 rozpoczęło swoją działalność drugie koło anglistyki – Excelsior – studenckie biuro tłumaczeń, którego pierwszym opiekunem został dr Damian Podleśny, następnie zostało ono przekształcone w Studenckie Biuro Tłumaczeń Excelsior, które działa w ramach koła naukowego TAEM. 

Koło Studencko-Nauczycielskiej Edukacji Cyfrowej (Snec) składa się z pasjonatów nauczania języka angielskiego kładących szczególny nacisk na nauczanie cyfrowe języka obcego, a powstało w 2016 roku z inicjatywy opiekun naukowej koła pani dr Joanny Pitury. 

  1. Warunki lokalowe

W pierwszych latach swej działalności Kolegium zajmowało pomieszczenia po Studium Wojskowym na parterze głównego budynku WSP w skrzydle wschodnim. W kolejnych latach w miarę jak przybywało studentów Kolegium otrzymywało dodatkowe sale w tym samym skrzydle budynku. W 2003 rok miało miejsce przeniesienie Kolegium do zabytkowego (neorenesansowego z 1871 r.), nowo wyremontowanego budynku przy ul. Karmelickiej 41, gdzie obecnie funkcjonuje jako Instytut Filologii Angielskiej. 

opracowała Dorota Marszałek                                                                                              Kraków, 28.12.2020