Przejdź do menu Przejdź do treści

Jakość Kształcenia

W Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jakość kształcenia zapewniona jest poprzez wdrożenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, zgodnie z Zarządzeniem Rektora z dnia 26 listopada 2020 roku (Zarządzenie Nr R/Z.0201-100/2020)

Struktura Wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia Uczelni obejmuje:

1. Uniwersytecką Radę ds. Jakości Kształcenia (URdsJK),
2. Rady Jakości Kształcenia dla kierunku/kierunków (RJK),
3. Koordynatorów kierunkowych.

Senacka Komisja ds. Kształcenia pełni funkcję doradczą.
Nadzór nad całością WSJK sprawuje Prorektor ds. Kształcenia

Na poziomie Instytutu jakość kształcenia zapewnia: Rada Jakości Kształcenia dla kierunku

Skład Rady Jakości Kształcenia dla kierunku Filologia Angielska:

dr hab. prof. UP Alicja Witalisz – Przewodnicząca

dr Anna Ścibior-Gajewska – Koordynator

dr hab. prof. UP Joanna Dybiec-Gajer

dr hab. prof. UP Anna Tuula

dr Ewa Borowiec

dr Anna Chromik

dr Natalia Giza

dr Werona Król-Gierat

Aleksandra Morawa – przedstawiciel studentów

 

Zadania Rady Jakości Kształcenia dla kierunku (RJK) określone w Zarządzeniu Rektora

1. RJK podejmuje działania w celu zapewniania jakości kształcenia na kierunku lub kierunkach studiów, opracowując i wdrażając w jednostce zgodny z zaleceniami i rekomendacjami URdsJK wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia.

2.  RJK  przestrzega zasad związanych:

1) z powiązaniem wewnętrznego systemu jakości z misją i strategią Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, tradycją, doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia;

2) opracowuje i przestrzega zasad realizacji koncepcji kształcenia na danym kierunku lub kierunkach studiów;

3) przestrzega zasad proporcjonalnego zaangażowania nauczycieli akademickich w proces kształcenia, pracę naukową i organizacyjną powiązaną z właściwym określeniem kompetencji;

4) przestrzega obowiązku cyklicznego przeglądu osiąganych efektów uczenia i na tej podstawie doskonali jakość kształcenia;

5) współdziała z przedstawicielami otoczenia społecznego.

3.  RJK, zgodnie z wytycznymi URdsJK, sporządza raporty:

1) wyników badań ankietowych dotyczących programu studiów, prowadzących, i realizacji poszczególnych zajęć;

2) przeglądu programów studiów;

3) ewaluacji procesu kształcenia;

4) analizy systemu wsparcia dydaktycznego dla studentów,

4.  RJK określa, na podstawie analizy SWOT, mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia w zakresie prowadzonego procesu kształcenia oraz przedstawia dyrektorowi jednostki harmonogram działań naprawczych i doskonalących jakość kształcenia.

Kontakt do RJK:   anna.scibior-gajewska@up.krakow.pl

Zarządzenie Rektora z dnia 26 listopada 2020 roku  w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Decyzja Rektora z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady ds. Jakości Kształcenia na kadencję  2020-2024